Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

crispybones
05:19
6577 d9a7
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaszpaqus szpaqus
05:19
0130 d63b 500
Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viaszpaqus szpaqus
crispybones
05:18
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
crispybones
05:18
crispybones
05:17
crispybones
05:17

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
crispybones
05:16
1616 97c0
Reposted from100p 100p viabudas budas
crispybones
05:16
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
05:15
2513 0df8 500
Reposted fromswozor swozor viabudas budas
crispybones
05:15
2977 cd95 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabudas budas
crispybones
05:15
7802 4685
Reposted fromkarant karant viagdziejestola gdziejestola
05:14
7681 7e42 500
05:14
crispybones
05:13
4503 eaa0 500
via Radość.
crispybones
05:11
crispybones
05:11
1179 8186 500
Reposted fromfungi fungi viabudas budas
crispybones
05:11
9410 cfcc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabudas budas
05:10
9537 f211 500
Reposted fromlordminx lordminx viabudas budas
crispybones
05:09
05:09
4159 6d86 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl